การสร้างใบลาสำหรับพนักงานโดยเจ้าหน้าที่

สามารถทำได้โดยการไปที่เมนู ELEAVE -> All Leaves -> Create new Leave Request

โดยให้เลือกใส่ค่าดังกล่าว

  • Requester คือพนักงานที่ต้องการจะลา
  • Leave Type คือประเภทของวันลาหยุด
  • Remaining Leave (days) จะเป็นจำนวนวันลาหยุดที่สามารถใช้ได้ จากการคำนวณของระบบ
  • Fromdate เริ่มลาตั้งแต่วันที่
  • AM/PM ให้เลือกว่า Full Day(ลาทั้งวัน), AM(ลาครึ่งวันเช้า) และ PM(ลาครึ่งวันบ่าย)
  • Todate ลาจนถึงวันที่ (ถ้าเป็น Full Day ให้ใส่วันที่เดียวกันกับ Fromdate, แต่ถ้า AM/PM ไม่ต้องใส่)
  • Days จะเป็นจำนวนวันที่ระบบทำการคำนวณให้อัตโนมัติ โดยระบบจะทำการหักวันหยุดราชการ และเสาร์อาทิตย์ออก
  • Enter Reason ใส่เหตุผลในการลา
  • Comment สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Reporting Officer ผู้บังคับบัญชา ที่จะต้องทำการอนุมัติใบลาใบนี้ (ระบบจะทำการส่งอีเมล์ไปให้โดยอัตโนมัติ)

 

Screenshot from 2014-11-12 09:27:03

Comments are closed.