ความสามารถของโปรแกรมฝ่ายบุคคล EZY-HR

ฟีเจอร์ทางด้านระบบและการใช้งานโดยรวม

 • ออกแบบเพื่อให้เป็นโปรแกรมฝ่ายบุคคลที่ใช้งานง่าย แม้ไม่เคยใช้มาก่อน
 • สามารถเก็บประวัติพนักงานไว้ได้โดยละเอียด
 • คำนวนเวลาเข้างาน+ออกงาน เพื่อนำไปใช้คำนวนค่าตอบแทนหรือจดหมายตักเตือน
 • ระบบจัดการการทำงานล่วงเวลา (OverTime Tracking)
 • เชื่อมต่อเพื่ออัพโหลดข้อมูลสแกนนิ้วจากเครื่องสแกนนิ้วหลายยี่ห้อ
 • มีส่วนของศูนย์รวมรายงาน ที่รวบรวมรายงานและจัดพิมพ์เอกสารได้หลากหลาย
 • โปรแกรมเงินเดือน สามารถคำนวนและพิมพ์สลิปเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง
 • เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายโดยระบบ Cloud ไม่ต้องติดตั้งเซิฟเวอร์เป็นของตัวเอง
 • รองรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในระบบ Windows, Linux, Mac และ iPad
 • Support โดยทีมงานมืออาชีพจาก Nobel Solutions

 

ฟีเจอร์ทางด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน

 • จัดเก็บข้อมูลของพนักงานได้ครบถ้วนหลายด้าน
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลของพนักงานด้านประวัติการทำงาน
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลของพนักงานด้านประวัติการศึกษา
 • สามารถแนบเอกสารได้
 • สามารถอัพโหลดรูปถ่ายของพนักงานเพื่อให้สามารถแสดงผลในโปรแกรมได้
 • มีส่วนหน้าจอเริ่มต้นการทำงานที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นของพนักงาน เพื่อให้ง่ายต่อการดู
 • แสดงผลข้อมูลจากหลายๆด้าน ในหน้าจอเดียว ทำให้สามารถเห็นข้อมูลโดยรวมได้ด้วยการดูเพียงครั้งเดียว
 • สามารถจัดการพนักงานในรูปแบบของ แผนก ในองค์กรได้
 • มาพร้อมกับระบบ Cost Center เพื่อสนับสนุนการคำนวณเงินเดือน รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละ Cost Center ได้

 

ฟีเจอร์บางส่วนทางด้านส่วนคำนวณเงินเดือน

 • สามารถคำนวณเงินเดือนพนักงานได้ทั้ง พนักงานแบบรับเงินเดือน เงินกะ หรือว่าเป็นพนักงานรายวัน
 • มีจำนวนประเภทของรายรับ และรายจ่ายให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งเงินเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินกู้ยืมบริษัท ฯลฯ
 • สนับสนุนการเพิ่มหรือลด ประเภทของเงินรายรับ และรายจ่ายได้
 • สามารถอัพโหลดข้อมูลในส่วนของ เงินรายรับ-รายจ่าย ในรูปแบบของ Microsoft Excel เข้าไปในระบบได้โดยตรง
 • คำนวณเงินเดือนสำหรับพนักงานได้ค่าตอบแทนเป็นข้อมูลจากโปรแกรมอื่น เช่นค่าเที่ยวรถได้
 • คำนวณเงินเดือนได้จากข้อมูลที่ได้จากเครื่องสแกนนิ้วแบบอัตโนมัติ
 • คำนวณเงินภาษีจากพนักงานได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกรูปแบบการคำนวณภาษีได้หลายแบบ เช่นอัตราภาษีเงินได้ทั่วไป, อัตราภาษีสำหรับ ROH, หรืองดเว้นการคำนวณภาษีสำหรับพนักงานรายคน
 • สามารถตั้งค่าการคำนวณได้หลายรูปแบบ
 • มีทีมงานสนับสนุนในกรณีที่ต้องการจะเพิ่มรูปแบบเงื่อนไขการคำนวณเพิ่มเติม โดยทีมพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพจาก Nobel Solutions (ส่วนเสริม)
 • สามารถคำนวณเงินเดือนได้จากเงินได้ค่าล่วงเวลา ที่ได้จากเครื่องสแกนนิ้ว
 • สามารถพิมพ์ใบสลิปเงินเดือนสำหรับพนักงาน เป็นแบบรายคนได้
 • คำนวณภาษีเงินได้ตามรูปแบบประกาศจากกรมสรรพากร
 • คำนวณเงินหักประกันสังคม
 • คำนวณเงินในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดพิมพ์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนได้ เช่นเอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี หรือประกันสังคม ฯลฯ
 • พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนสำหรับพนักงานทั้งหมดในครั้งเดียวได้
 • มีรูปแบบใบสลิปเงินเดือนแบบ preset ให้เลือกหลายแบบ
 • สามารถออกแบบใบสลิปเงินเดือน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางบริษัทใช้อยู่ได้

 

ฟีเจอร์บางส่วนทางด้านออกเอกสารและรายงาน

 • สามารถจัดพิมพ์เอกสารต่างๆในระบบออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • มีตัวอย่างเอกสารต่างๆ ในระบบที่พร้อมใช้แล้วหลายแบบ เช่นข้อมูลเงินสะสม, สัญญาจ้าง, หนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ
 • สามารถเปลี่ยนและออกแบบ รูปแบบของเอกสารใหม่ เพื่อให้เข้ากับรูปแบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (ส่วนเสริม)
 • สามารถเลือกพิมพ์รายงานได้ โดยเลือกจาก Filters เช่นตั้งแต่ช่วงระยะเวลา หรือพิมพ์ตามสถานะของเอกสาร
 • ระบบการค้นหารายงานที่ต้องการได้ง่าย

 

ฟีเจอร์บางส่วนทางด้านการจัดการวันลา

 • สามารถรองรับวันลาได้หลายรูปแบบ เช่น วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน
 • รองรับการตั้งเงื่อนไขในการคำนวณวันลาสำหรับพนักงานรายคนได้หลายแบบ
 • มีระบบ อนุมัติ วันลา โดยสามารถตั้งผู้อนุมัติใน workflow นั้นๆได้มากถึง 2 ระดับ
 • สามารถแจ้งเตือนผู้อนุมัติ และพนักงานได้โดยทางอีเมล์
 • มีรายงานแสดงวันลาของพนักงานแต่ละคน
 • สามารถคำนวณวันลา และวันลาที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละรอบได้
 • วันลา สามารถระบุได้ว่าให้ลาเป็น เต็มวัน ครึ่งวัน หรือว่าเป็นรายชั่วโมง
 • มีระบบ Self Service ให้พนักงานสามารถเข้ามาสร้างใบลา เพื่อส่งไปขออนุมัติได้ด้วยตัวเอง
 • Workflow การขออนุมัติใบลา สามารถทำได้จากทุกที่ด้วยระบบ Cloud

ฟีเจอร์บางส่วนทางด้านการจัดการการทำงานล่วงเวลา

 • สามารถคำนวณการทำงานล่วงเวลาได้จากข้อมูลที่อัพโหลดจากเครื่องสแกนนิ้ว
 • สามารถตั้งเงื่อนไขการคำนวณรายได้ค่าล่วงเวลาได้ เป็นรายคน
 • สามารถเพิ่มเงื่อนไขการคำนวณรายได้ค่าล่วงเวลาในรูปแบบอื่นๆที่ใช้อยู่ได้ (ส่วนเสริม)
 • มีระบบ Workflow อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงานล่วงเวลา
 • ข้อมูลจาก ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา จะเข้าไปรวมอยู่ใน Payslip ของพนักงานโดยอัตโนมัติ
 • สามารถพิมพ์รายละเอียดของการทำงานล่วงเวลาใน Payslip สำหรับพนักงานได้

 

ฟีเจอร์บางส่วนทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • มีระบบ Workflow สำหรับการจัดการการจัดฝึกอบรมพนักงานได้อย่างเต็มรูปแบบ
 • จัดการสถานที่ฝึกอบรม ด้วยระบบจองห้อง และการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงอุปกรณ์
 • สามารถเช็คห้องจัดอบรมที่ว่างด้วยระบบปฏิทินรวม ที่จะแสดงให้เห็นทันที
 • สามารถเพิ่มเงื่อนไขพิเศษได้ เช่นจำนวนวันที่จำเป็นต่อการจองห้องล่วงหน้า
 • มีระบบจัดการหลักสูตรสำหรับพนักงาน
 • มีระบบการจัดการการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น
 • สามารถจัดการคะแนนวัดผลในแต่ละหลักสูตร
 • มีระบบจัดการคะแนนความพึงพอใจในแต่ละรุ่นฝึกอบรม เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการได้ต่อไป

 

โปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของ โปรแกรมเงินเดือน EZY-HR คลิกที่นี่

Comments are closed.