onboarding แปลว่า

คำว่า Onboard นั้นมีที่มาจากการเรียกเวลาเราขึ้นรถ, ขึ้นเรือ, ขึ้นเครื่องบิน หรือพาหนะอื่นๆ แต่ในปัจจุบันมีการนำเอาคำว่า Onboard นี้มาใช้ในแวดวงธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการเริ่มทำงานที่ใหม่อีกด้วย ถ้าหากว่าหลายๆคนเคยมีประสบการณ์ในการเริ่มงานใหม่บ้างแล้ว อาจจะเคยพบว่ามีองค์กรหลายแห่งที่มีการนำเอากระบวนการที่เรียกว่า Onboarding นี้มาใช้ เพื่อช่วยให้พนักงานที่เพิ่งเริ่มงานนั้น ได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยในที่ทำงานใหม่ ได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และพร้อมที่จะเริ่มงานได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนั้นแล้ว พนักงานที่เข้าใหม่ยังจะได้รับโอกาสในการทำความเข้าใจกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ, ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน, สิ่งแวดล้อมต่างๆ, สายงานบังคับบัญชา อีกทั้งยังจะได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

ในกระบวนการ Onboarding นั้น หลายๆองค์กรมีการนำเอาเครื่องมือหลายอย่างมาใช้ เช่นการประชุมอย่างเป็นทางการ, การพบปะกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าสายงาน หรือบางครั้งจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือมีการใช้งานวิดิโอและสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยในการสื่อสารกับพนักงานที่เข้าใหม่ ซึ่งมีผลวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ Onboarding นั้น ถ้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ผลเชิงบวกสำหรับพนักงานใหม่ ที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานดำเนินงานที่ดีขึ้น และลดความเครียดจากการทำงานได้มากขึ้น (Wikipedia)

ซึ่งในปัจจุบันแล้ว เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการ Employee Onboarding ได้อย่างง่ายดายและราบรื่นมากขึ้น ในตอนนหน้าเราจะมาดูกันว่า เทคโนโลยีเช่น Mobile Application, Pulse Survey หรือ Instant Messaging จะสามารถช่วยให้เราปรับปรุงกระบวนการ Onboarding ได้อย่างไร

Comments are closed.